Проектът HEAR: Hearing Entails Awareness and Rights (в превод от английски език: „ЧУЙ: Слушането води до разбиране и права“) има за цел да насърчи прилагането на правото на изслушване на задържаните имигранти като повишава разбирането и знанието в тази област. Проектът HEAR се осъществява от Фондация за достъп до права – ФАР, неправителствена организация в България, в периода от септември 2015г. до септември 2016г.

В рамките на проекта, главният адвокат във ФАР провежда 30 дълбочинни интервюта със задържани имигранти в България и документира практиките относно прилагането на правото на изслушване в контекста на имиграционното задържане. Мултидисциплинарният експертен екип на проекта обобщава и анализира събраните доказателства и изследва подробно признатите стандарти и съдебна практика относно правото на изслушване съгласно международното право, правото на Европейския съюз и националното право на Република България.

На тази основа създадохме Наръчник (алгоритъм на действие) за ефективно прилагане на правото на изслушване на задържаните имигранти и Аналитичен доклад за България, в който административните и съдебните практики се срещат с гледната точка на задържаните имигранти. Наръчникът и Докладът за практиките в България са в диалог, както помежду си, така и с Изследването на индивидуални случаи, което представя отделно случаите на 10 от интервюираните по проекта задържани имигранти. Тези три резултата от проекта HEAR са обединени в книгата, посветена на Правото на изслушване на задържаните имигранти, издадена на български и английски езици.

Освен събиране на доказателства, една от целите на проекта HEAR беше и възстановяване на справедливостта в индивидуалните случаи на интервюираните имигранти посредством предоставяне на правна помощ. В тази връзка заведохме и съдебни дела със стратегическо значение.

Резултатите от проекта HEAR са представени на тематичния интернет сайт и на поредица от събития: семинар с участието на съдии от административните съдилища в България, пресконференция за медиите, срещи с депутати, представители на Министерството на вътрешните работи, Омбудсмана и други.

Автор и ръководител на проекта HEAR е Валерия Иларева. Експертният екип на проекта включва Валерия Иларева, Деница Георгиева (юрист), Мария Шишева (експерт по Международни отношения), Мимоза Димитрова (психоаналитик) и Светла Енчева (социолог).

Като съавтори на резултатите от проекта HEAR могат да бъдат разглеждани и задържаните имигранти, чиито свидетелства са пряко включени в публикациите. Благодарим им за доверието!

Благодарим на Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), без чиято финансова подкрепа този проект нямаше да стане реалност. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите по проекта HEAR се носи от ФАР.